Privacy

Praktijk voor psychotherapie
Mw. Drs. W.H.M. de Haas – Willems
Elstweg 38, 5437 PE Beers
Tel. 06-10863382
E-mail: info@psychotherapiedehaas.nl
www.psychotherapiedehaas.nl

PRIVACYSTATEMENT PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE DE HAAS

Praktijk voor Psychotherapie de Haas, gevestigd te Beers en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17238906, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor Psychotherapie de Haas met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk voor Psychotherapie de Haas persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Praktijk voor Psychotherapie de Haas;
c. bezoekers van de website www.psychotherapiedehaas.nl
d. alle overige personen die met Praktijk voor Psychotherapie de Haas contact opnemen of van wie Praktijk voor Psychotherapie de Haas persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk voor Psychotherapie de Haas verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van praktijk voor psychotherapie de Haas zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand in Beers van Praktijk voor Psychotherapie de Haas zijn vastgelegd. Aan de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden in beginsel na 14 dagen vernietigd. Er worden geen camerabeelden gemaakt op de locaties in Cuijk en St. Anthonis;

3. Doeleinden verwerking

Praktijk voor Psychotherapie de Haas verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapiedehaas.nl ;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Praktijk voor Psychotherapie de Haas verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Praktijk voor Psychotherapie de Haas kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor Psychotherapie de Haas persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor Psychotherapie de Haas sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk voor Psychotherapie de Haas deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Er worden alleen na uw uitdrukkelijke toestemming gegevens gedeeld. Praktijk voor Psychotherapie de Haas deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor Psychotherapie de Haas geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor Psychotherapie de Haas ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk voor Psychotherapie de Haas bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Psychotherapie de Haas hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk voor Psychotherapie de Haas kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor Psychotherapie de Haas gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk voor Psychotherapie de Haas te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychotherapie de Haas door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiedehaas.nl .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor Psychotherapie de Haas persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychotherapie de Haas door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiedehaas.nl . Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Download privacy statement

Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2021 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl